Przejdź do głównej treści strony

Zakład Technologii Gier opiekuje się specjalizacją studiów drugiego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsi magistrzy informatyki w zakresie tej specjalizacji opuścili mury uczelni w roku 2012 a specjalizacja cieszy się zainteresowaniem kolejnych roczników studentów.

Program specjalizacji znajduje się na stronie https://fais.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-i-i-ii-stopnia/kierunki-studiow/informatyka-gier.

Rekrutacja opisana jest szczegółowo w systemie IRK

Produkcja gier wideo

Absolwent tej specjalizacji będzie głównym programistą gry, czyli projektantem kodu gry.

Będzie osobą przygotowaną do kierowania zespołem programistów tworzących grę, potrafiącą zaplanować projekt, podzielić zadania i pro­wa­dzić dokumentację. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących narzędzi i rozwiązań każdym etapie pisania kodu gry. Nie będzie raczej osobą kompetentną do ingerencji w pisanie scenariusza gry lub wykonanie poszczególnych fragmentów kodu, natomiast będzie osobą umiejącą podejmować odpowiedzialne decyzje w procesie projektowania gry.

W szczególności dotyczy to analizy wpływu scenariusza gry na przyjęte rozwiązania funkcjonalne oraz wyboru silników i innych narzędzi uży­wa­nych w trakcie realizacji projektu. Powinien posiadać praktyczną znajomość języka C++, doświadczenie z językami skryptowymi (Lua, Python), tworzeniem rdzenia silnika gry, programowaniem sztucznej inteligencji oraz znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i or­ga­ni­zacją pracy zespołu tworzącego grę. Będzie też znał za­sto­so­wania programów typu gry w różnych dziedzinach życia, w szcze­gól­ności uwzglę­dnia­jące wykorzystanie różnych interfejsów ko­mu­ni­ku­ją­cych człowieka z komputerem.